ASIANTUNTIJATOIMINTA

ASIANTUNTIJATOIMINNAN LÄHTÖKOHTA

Asiantuntijatoiminta on valmennusprosessin tukitoimi, jonka tavoitteena on menestystä ja tuloksen tekemistä tukeva toimintakulttuuri, jossa jokainen toimija toimii yhteisten tavoitteiden suunnassa. Asiantuntijatoiminta linkittyy osaksi urheilijoiden ja lajien valmennusprosesseja. Valmentaja johtaa prosessia, jossa asiantuntijat ovat mukana.

Asiantuntijatoiminnan lähtökohdat Vuokatti Ruka-Urheiluakatemiassa ovat

 • Valmentajalähtöisyys
 • Moniammatillisuus
 • Toiminta osana huippu-urheilun valtakunnallista verkostoa
 • Tuloksellisuus (tutkimuspohjaista + parhaat käytänteet)
 • Vastuullisuus

 

MITEN MEILLÄ TOIMITAAN KOKO URHEIJAPOLULLA (YLÄKOULUVAIHEESTA HUIPPUVAIHEESEEN)

Asiantuntijatoimintamalli on osallistuva asiantuntijuus, jossa asiantuntija toimii osana toimintaympäristöä ja valmennusprosesseja valmentajien ja urheilijoiden arjessa. Asiantuntijatoiminta tähtää suorituskyvyn optimointiin ja terveiden harjoituspäivien lisäämiseen. Asiantuntijatyössä korostuvat preventiiviset (ennaltaehkäisevät) toimenpiteet kuten harjoittelun suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa mukana olo sekä kokonaisuuden ymmärtäminen. Asiantuntijatoimintaa arvioidaan säännöllisesti lajien kanssa.

Valmennusprosessin asiantuntijatuki määräytyy urheilijan tason, lajin ja iän perusteella.

 • Yläkouluvaiheessa asiantuntijatoiminta keskittyy valmentajien ja opettajien osaamisen tukemiseen sekä ryhmämuotoisiin urheilijoiden kohtaamisiin.
 • Toisella asteella asiantuntijatoiminta keskittyy valmentajien osaamisen ja valmennusprosessien tukemiseen. Asiantuntijatoiminnassa korostuu osallistuva asiantuntijuus, jonka lisäksi asiantuntijatoiminta voi kohdistua terveyssyistä tai tarpeen mukaan yksilölliseen ohjaukseen.
 • Huippuvaiheessa asiantuntijatoiminta on räätälöityä, tarpeen mukaan toteutettua tuloksen tekemiseen tähtäävää moniammatillista asiantuntijatyötä, jota johtaa päävalmentaja.

TAULUKKO 1. ASIANTUNTIJATOIMINNAT URHEIJAPOLULLA

Yläkoulu

2. aste: 1.-2. vsk

2. aste 3.-4. vsk

TOP ja Nuorten maajoukkue -ryhmät

 • Kasva urheilijaksi matertiaalit
 • Fysiikka-, taito- ja ravitsemusvalmennus demot asiantunitjoiden vetämänä
 • Vanhempien infot
 • Valmentajien osaamisen tukeminen
 • Kehity huippu-urheilijaksi materiaali
 • Valmennusoppi 1
 • Valmennusoppi 2
 • Tukiharjoittelu
 • Urheilijoiden yksilölliset prosessit terveyssyistä
 • Kehity huippu-urheilijaksi materiaali
 • Valmennusoppi 3
 • Urheilijan palautuminen ja suorituskyky -kurssi
 • Tukiharjoittelu
 • Urheilijoiden yksilölliset prosessit terveyssyistä harkiten
 • Joukkueajattelu ja osallistuva asiantuntijuus
 • Fysioterapia, fysiikka-, ravitsemus-, psyykkinen valmennus osana valmennusprosessia
 • Urheilijoiden yksilölliset prosessit valmentajan pyynnöstä tai terveyssyistä
 • Moniammatillinen tiimityö

Pedagoginen ote: Miten urheilija kehittyy aktiiviseksi oppijaksi

VALMENNUSOSAAMISEN JA VALMENNUSPROSESSIEN KEHITTÄMINEN

 

MITÄ KAIKKIA ASIANTUNTIJOITA MEILLÄ ON

Olympiavalmennuskeskus Vuokatti-Rukan / Urheiluakatemian asiantuntijatoiminnat ovat psyykkinen valmennus, urheilufysioterapia, urheiluravitsemus, fysiikkavalmennus, lääkäritoiminta ja kaksoisuratoiminta. OVK Vuokatti Rukan asiantuntijatoiminnasta vastaa Terhi Lehtoviita.

TAULUKKO 2. ASIANTUNTIJATOIMINTA VUOKATISSA JA KUUSAMOSSA

Asiantuntijatoiminnat

Asiantuntijat Vuokatti

Asiantuntijat Kuusamo 

Psyykkinen valmennus
Terhi Lehtoviita, Eero Mikkelä  
Urheilufysioterapia
Marko Rossi, Juuso Joukas  
Fysiikkavalmennus
Virpi Tuokko, Virpi Kemppainen Jonathan McPhail
Urheiluravitsemus
Virpi Tuokko  
Lääkäritoiminta
Janne Pesonen, Marjo Pantti  
Kaksoisuratoiminta
Vesa Mäkipää, Juha Toivo  
Lifecoach / asuntolaohjaus
Tarja Salmela Olli Jylhä

 

Psyykkinen valmennus

Psyykkisen valmennuksen tavoitteena on tukea valmennusprosessia psyykkisen suorituskyvyn kehittymisen kautta, mikä käsittää psyykkisten taitojen kehittämisen ja mielen valmistamisen kohti onnistunutta suoritusta. Psyykkinen valmennus tukee valmentajan työtä. Toteuttamistapana on joko ryhmämuotoinen oppiminen yhdistettynä lajitreeneihin tai luottamuksellinen yhteistyö valmentajan, urheilijan ja asiantuntijan kesken. Psyykkinen valmennus tukee valmentajan ja urheilijan välistä menestystä mahdollistavaa vuorovaikutusta, jota kuvaa luottamuksellisuus, avoimuus ja riittävä kommunikaatio.

Lisäksi psyykkinen valmennus tukee psyykkistä hyvinvointia. Psyykkinen valmentaja voi antaa supportiivista tukea elämän eri vaiheissa tai ongelmatilanteissa, mutta psyykkisen oireilun arviointi ja hoitovastuu on muilla terveydenhuollon ammattilaisilla (psykologi, lääkäri) akatemiatoimintaympäristöjen omien verkostojen kautta.

Urheilufysioterapia

Urheilufysioterapian tavoite on tuoda lisäarvoa valmennusprosessiin urheilijan suorituskyvyn kehittymiseksi. Suorituskyvyn kehittämisen lisäksi fysioterapia on tarvelähtöistä ennaltaehkäisevää toimintaa sekä ryhmä- että yksilötasoilla. Fysioterapeutti sparraa valmentajia ja auttaa osaamisen kehittymisessä.

Fysiikkavalmennus

Fysiikkaharjoittelun tehtävänä on tukea lajivalmennusta sekä kehittää urheilijan fyysisiä valmiuksia ja suorituskykyä lajin ja yksilön vaatimukset huomioiden. Yläkouluvaiheessa fysiikkavalmennuksen tehtävänä on tukea urheilusta innostuneen nuoren kasvua terveeksi urheilijaksi ja luoda valmiuksia tulevaisuuden vaativampaa harjoittelua varten. Valmennuksen tavoitteena on tutustuttaa ja opettaa erilaisten ominaisuuksien harjoitusmetodeja ja harjoitteita. Samalla tehtävänä on kehittää nuorten urheilijan perusliikuntataitoja ja lisätä monipuolisen harjoittelun määrää.

Toisella asteella painopiste keskittyy fyysisten ominaisuuksien kehittämiseen lajianalyysin pohjalta kohti tavoiteltavia tasoja. Niissä lajeissa, joissa fyysiset vaatimukset ovat korkeat, tulee fyysiset ominaisuudet nostaa lajissa riittävälle tasolle kansainvälisiä tasoja vertailtaessa. Harjoittelu tapahtuu lajien linjauksien ja fyysisten viitearvojen suuntaviivojen mukaan.

Yksilöllisyys korostuu entisestään huippuvaiheen harjoittelussa. Mitä kokeneempi urheilija on kysymyksessä, sitä enemmän pitää huomioida lajin vaatimukset ja painopisteet harjoittelussa. Fyysisiä ominaisuuksia pyritään ylläpitämään ja kehittämään lajin erityistarpeiden suunnassa. Fysiikkavalmentajan tiivis yhteistyö lajivalmentajan kanssa ja muiden asiantuntijoiden kanssa on edellytys laadukkaassa valmennusprosessissa. Rohkeus, muutosvalmius ja harjoittelun rytmitys ohjaavat valmennuksen toimintaa.

Urheiluravitsemus

Ravitsemusvalmennuksen etenee yhdessä sovittujen sisältöteemojen mukaisesti systemaattisesti osana muuta valmennusta eri ikävaiheet huomioiden. Ohjausta annetaan terveyden ja lajin kautta perustellen, päämääränä hyvää terveyttä ja urheilua tukevat ruokailukäytännöt. Ravitsemusvalmennusta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa (valmentaja, lääkäri, urheilupsykologi, urheilufysioterapeutti/fysiikkavalmentaja). Varsinaisissa sairauksissa oireiden arviointi ja hoitovastuu on muilla terveydenhuollon ammattilaisilla.

Lääkäritoiminta 

Toimintaympäristöissä lääkäri johtaa terveydenhuollon asiantuntijatiimiä ja toimii lääketieteen asiantuntijana valmennukselle. Lääkärien asiantuntijaverkosto käsittelee urheilijan terveyden ja suorituskyvyn välistä kokonaisuutta. Ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa on kyse kokonaiskuormituksen hallinnasta eli fyysisen ja psyykkisen kuormituksen, ravintotekijöiden ja energiavajeen, palautumisen ja unen sekä ympäristötekijöiden, matkustuksen ja joukkuekäytäntöjen vaikutuksista oireiden ja sairauksien syntyyn. Tämän kokonaisuuden ymmärryksen avulla urheilusta nousevia terveysongelmia voidaan ennaltaehkäistä ja hallita. Urheilija tarvitsee kokonaiskuormituksen hallintaan valmentajajohtoista moniammatillista yhteistyötä.

Huippuvaiheen kaksoisura ja urasiirtymät

Huippuvaiheen kaksoisuraverkoston tehtävänä on tukea urheilijoita heidän kaksoisurallaan. Verkosto koostuu Suomen Olympiakomitean kaksoisuratiimistä, urheiluakatemiakoordinaattoreista sekä heidän kumppanuuskoulujen ja oppilaitosten koordinaattoreista ja opinto-ohjaajista.

Huippuvaiheen kaksoisuraverkoston tavoitteena on tukea ja mahdollistaa urheilijan yksilöllisen kaksoisuran toteutuminen ja hallittu urasiirtymä. Urheilijalla on mahdollisuus saada uraohjausta ja häntä tiedotetaan urasiirtymämahdollisuuksista ja tukitoimenpiteistä urheilu-uran aikana. Olympiakomitea järjestää vuosittain urasiirtymätapaamisen Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijoille sekä huippuvaiheen kaksoisuraseminaarin yhteistyössä kaksoisuraverkoston kanssa.

Lifecoach/asuntolaohjaus 

Lifecoachin/asuntolaohjaajan tehtävänä on tukea nuorta urheilijaa elämäntaitojen kehittymisessä ja itsenäisessä asumisessa urheilija-asuntoloissa.  Lifecoach/asuntolaohjaaja tarjoaa tukea arjen käytännön asioissa, kuten vuokralaisen vastuiden hoitamisessa, ruoka- ja vaatehuollon suunnittelussa, harjoituskuljetuksien järjestelyissä ja sosiaalisten tapahtumien järjestämisessä. Lifecoach opettaa pitämään urheilijan arjen rytmeistä kiinni ja auttaa myös silloin kun urheilija sairastuu tai tarvitsee tukea hankalissa elämäntilanteissa.

ASUMINEN

Opiskelija-asuntola Sompala sijaitsee VuokattiSportin välittömässä läheisyydessä. Tärkeimmät harjoituspaikat sijaitsevat aivan asuntolan vieressä. Lyhyet välimatkat mahdollistavat valmentautumisen ennen ja jälkeen oppituntien. Aikaa jää myös palautumiseen sekä läksyjen lukuun. Pyrkimys on sijoittaa opiskelijat asumaan asuntolaan, jotta he saavat sujuvan startin itsenäiseen asumiseen. Sompalan arjessa mukana on asuntolaohjaaja, joka huolehtii asuntolaelämän sujuvuudesta. Lisäksi Sompalassa toimii Sompalan hallitus, joka järjestää opiskelijoille aktiviteetteja ja tuo esille asukkaiden näkemyksiä esimerkiksi asumisolosuhteisiin liittyen.

Sompalan asunnot ovat 2-3 henkilön soluja, muutama yksiökin löytyy. C- ja D-talon asunnoissa on astianpesukone ja kuivauskaappi. Kaikkien asukkaiden käytössä on sauna, pyykinpesutupa, kuivaushuone, lukolliset välinevarastot sekä nykyaikaiset suksien ja lautojen voitelutilat. Jos ruokaa ei halua tai ehdi laittaa itse, hiihtoputken ruokala Kultalusikassa on maanantaista torstaihin mahdollisuus maksulliseen päivällisruokailuun. Tämän lisäksi myös VuokattiSportilla on mahdollista ruokailla. Lukioon asuntolasta (ja Urheiluopistolta) on matkaa 7 km, jonka opiskelijat kulkevat esimerkiksi linja-autolla tai polkupyörällä.

Opiskelu urheilulukiossa merkitsee useimmille elämänmuutosta eli muuttoa pois kotoa. Opiskelijan ja hänen vanhempiensa on heti alussa syytä tiedostaa, että asuminen kodin ulkopuolella vaatii opiskelijalta itsenäisyyttä ja itsekuria. Opiskelusta ja omasta asumisesta on koulun ohjauksesta huolimatta huolehdittava oma-aloitteisesti. Urheilu ja opiskelu ovat molemmat yhtä tärkeitä. Opiskelija-asuntolassa asuminen edellyttää myös muiden huomioon ottamista. Asuntola on päihteetön.

Asumisesta saa lisää tietoa Sotkanmaan toimistolta puh. 044 750 2742.

 

Sompalan vuokrat 1.1.2020 alkaen:
A,B-talot 11,50 €/m2
258,75 €/kk/huone kolmiossa, 258,75 €/kk kaksiossa

C-talo 12,70 €/m2
304,80 €/kk/huone kolmiossa, 317,50 €-320,68 € kaksiossa, 469,90 € yksiössä

D-talo 13,55 €/m2
342,14 €-345,53 €/kk/huone

Opiskelija voi hakea Kelalta yleistä asumistukea. 17 vuotta täyttänyt opiskelija voi saada lisäksi opintorahaa. Vanhempien tulot voivat vaikuttaa asumistuen ja opintorahan suuruuteen alle 20-vuotiailla. Tarkempia tietoja asumistuesta kannattaa kysyä paikallisesta KELAn toimistosta tai käydä verkko-osoitteessa www.kela.fi.

SUORITUSPAIKAT

Vuokatti sijaitsee Sotkamon kunnassa ja on yksi Suomen monipuolisimpia, ympärivuotisia urheilu- ja matkailupalveluja tarjoava aluekokonaisuus, joka on tunnettu kansainvälisenä valmennuskeskuksena ja koko perheen matkailukohteena. Hiihtoputki ja lumilautatunneli edustavat Vuokatin menestystuotteita, joita lukuisat muut alueen matkailuyritykset täydentävät. Näistä esimerkkeinä Super Park -aktiviteettipuisto ja freestylehalli, Vuokatin vesiurheilukeskus sekä Vuokatin seikkailupuisto. Vuokatissa panostetaan huippuolosuhteiden kehittämiseen voimakkaasti. Olympiakriteerit täyttävä SuperPipe rakennettiin Vuokatinrinteille vuonna 2012. Lumivarman Vuokatin latureitistön pituus on 150 km, josta valaistua latua on 32 km. Ympärivuotisen hiihtoharjoittelun mahdollistaa hiihtoputki sekä vuosittain 10.10. avattava ensilumenlatu. Rullahiihtorata, 36-paikkainen ampumarata, hyppyrimäet, vaellusreitit, Vuokattihalli uimahalleineen ja liikuntasaleineen, hyvin varustetut kuntosalit sekä keväällä 2020 uudistettu telinevoimistelusali takaavat loistavat harjoitteluolosuhteet kaiken ikäisille urheilijoille.

Urheilijan testauspalveluja on kehitetty yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa palvelemaan parhaalla mahdollisella tavalla urheilijan kehittymisen seurantaa. Testauksessa hyödynnetään viimeisintä teknologiaa ja käytännönläheinen tutkimuksellinen näkökulma ohjaa toimintaa.

Sotkamon kuntakeskuksen (jossa mm. lukio sijaitsee) ja Vuokatin taajaman välimatka on noin seitsemän kilometriä. Sotkamon keskustassa sijaitsee muun muassa tunnettu Hiukan pesäpallostadion. Vuokatissa harjoittelupaikat ja opiskelija-asuntola ovat samassa pihapiirissä. Myös lääkäri- ja testauspalvelut, valmentajatilat, ruokailut, huolto- ja vapaa-ajan tilat yms. sijaitsevat kaikki lähellä opiskelija-asuntoja.

SUORITUSPAIKKAMAKSUT

VuokattiSportin ympäristö tarjoaa loistavat puitteet niin ohjatulle kuin omatoimisellekin harjoittelulle. Kaikkien urheiluakatemialaisten tulee lunastaa itselleen kausikortti suorituspaikkojen käyttämiseksi. Kausikortit ovat voimassa koko vuoden 1.8.2021–31.7.2022. Kunkin urheilijan tulee maksaa kausikortti ennen lukuvuoden alkamista. Suoritusmaksut Vuokatti Sport Resort Oy:n tilille Osuuspankki FI02 5436 0920 1182 08 viitteellä ”urheiluakatemia vuosi 2021-2022”. Kortin saa urheiluopiston vastaanotosta maksukuittia näyttämällä. Alla hintaluokat ja suorituspaikat lajeittain.

 1. Lähetä valokuvasi sähköpostilla osoitteeseen sporthotel@vuokattisport.fi
  2. Liitä mukaan nimesi ja lajisi
  3. Maksa kauden suorituspaikkamaksusi
  4. Esitä maksukuitti Urheiluopiston vastaanotossa noutaessasi korttisi (vko 33-35)
  5. Pidä muovinen urheilijakortti mukanasi treeneissä
  6. Hiihtolajit/ Ensilumen latu/ oma harjoittelu: Ranneke näkyville, saat sen hiihtotunnelista! 
Hinnat 2021 – 2022, punaisella ½ vuotta / jaksokävijät 
Käyttäjäryhmät Hinnat / hlö Sisältö
Hiihtolajien edustajat / SOTKAMON URHEILULUKIO               250,00 €               125,00 € Hiihtoputki, ensilumen latu, ampumarata, hyppyrimäet, kuntosali ja  tekonurmikenttä.
Muut alueella asuvat / opiskelevat hiihtolajien edustajat              300,00 €               155,00 € Hiihtoputki, ensilumen latu, ampumarata, hyppyrimäet, kuntosali ja  tekonurmikenttä.
Muut lajit / SOTKAMON URHEILULUKIO                 50,00 €                25,00 € Kuntosali ja tekonurmikenttä
Muut lajit, alueella asuvat / opiskelevat urheilijat               100,00 €                50,00 € Kuntosali ja tekonurmikenttä

Mahdollisen koronapandemian tai suorituspaikkojen käyttöä rajoittavissa tilanteissa käyttämättä jääneitä ajankohtia ei hyvitetä.
Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Vuokatti Areenan kuntosalin käytöstä veloitetaan 2,5 € / kerta suorituspaikkakortilla, maksu suoraan kassalla.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Asiantuntijatoimintojen kehittämishanke Olympiavalmennuskeskus Vuokatti-Ruka

Kehittämishankkeen tavoitteena on käynnistää Olympiavalmennuskeskus Vuokatti-Rukassa asiantuntija-, tutkimus- ja kehitystoiminta sekä luoda asiantuntijatoimintoihin malli. Lisäksi hankkeessa parannetaan tiedonsiirron sujuvuutta tutkimus- javalmennustoiminnan välillä. Olympiavalmennuskeskus Vuokatti-Rukan asiantuntijatoimintojen kehittämishanketoteutetaan 1.2.2020 – 30.6.2022 välisenä aikana. Hankkeen päätoteuttajana on Sotkamon kunnan hallinnoima Olympiavalmennuskeskus Vuokatti-Ruka ja osatoteuttajana Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikkö. Toteuttajien lisäksi hanketta on tukenut Suomen Olympiakomitea.

OIympiavalmennuskeskus Vuokatti-Rukan vastulla on asiantuntija-, tutkimus- ja kehitysoiminnan käynnistäminen ja mallin luominen koko Olympiavalmennuskeskuksen toimintaympäristöön. Jyväskylän yliopiston vastuualueena on tiedonsiirron sujuvuuden parantaminen. Asiantuntija- ja tutkimus- sekä kehitystoimintojen käynnistämisellä ja tiedonsiirron sujuvuuden kehittämisellä parannetaan toimintojen saatavuutta ja vaikuttavuutta suomalaisessa huippu-urheilukentässä. Uudistukset mahdollistavat huippu-urheilijoiden entistä paremman valmentautumisen ja tukevat huippu-urheilijoita kohti parempaa urheilumenestystä.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 263 316 €, josta EAKR ja valtion osuus on 179 268 € (68,8 %). Kuntien rahoitusta hankkeessa on 37 843 € (14,37 %), muuta julkista rahoitusta 8 361 € (3,18 %) ja muuta julkista rahoitusta 37 844 € (14,37 %).

                                                          

KAKSOISURA

Suomalaiseen urheiluun kuuluu vahvana pyrkimys siihen, että urheilija pystyy yhdistämään tasapainoisesti arjessaan tavoitteellisen urheilun sekä opiskelu- tai muun työuransa. Tätä ajattelutapaa kutsutaan kaksoisuraksi. Suomalainen kaksoisura alkaa yläkouluvaiheesta ja jatkuu aina huippu-urheilu –uran päättymisen jälkeiseen urasiirtymään.  

OVK Vuokatti-Ruka & Vuokatti-Ruka urheiluakatemia tekee kiinteää yhteistyötä Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian Vuokatin toimipisteen ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa kehittääkseen urheilijoille sopivia koulutuspolkuja. Jyväskylän yliopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun LIIKU – Liikuntateknologian koulutuspolku urheilijoille (https://liikuntateknologia.fi/) ja liikuntateknologian maisterikoulutus antavat hyvät mahdollisuudet kaksoisuran toteuttamiseen Vuokatissa. Kajaanin ammattikorkeakoulun (https://www.kamk.fi/fi) opintosisältöihin on tavoitteellisille urheilijoille eri opintoaloista riippuen sisällytetty akatemiaopintoja 5 – 15 opintopistettä.

KAKSOISURAN TEKEMISEN TULEE TUKEA URHEILIJAN KEHITTYMISTÄ

Yläkoulun aikana kaksoisuralla tarkoitetaan sitä, että nuori pystyy mahdollisimman tasapainoisesti yhdistämään koulunkäynnin, tavoitteellisen urheilemisen ja muun vapaa-ajan omassa arjessaan. Nuorelle syntyvät hyvät valmiudet ja edellytykset urheilijan uralle sekä toisen asteen opintoihin. Koulun, urheiluseuran, lajiliiton, urheiluakatemian ja muiden toimijoiden tavoitteena on tukea nuorta opiskelun ja urheilun yhdistämisessä ja sitä kautta kasvamisessa tasapainoiseksi ja hyvinvoivaksi urheilijaksi. 

Toisella asteella opiskelun yhdistäminen tavoitteelliseen valmentautumiseen onnistuu parhaiten urheiluoppilaitoksissa. Urheiluoppilaitokset on tarkoitettu nuorille urheilijoille, jotka tavoittelevat kansallista huippua, kansainvälistä menestystä tai ammattilaisuutta lajissaan. Urheiluoppilaitoksessa urheiluvalmennus on osa tutkintoa ja opintojen suunnittelussa otetaan huomioon urheilun ajankäytölliset vaatimukset. Suomalaisen kilpa- ja huippu-urheilujärjestelmän tavoitteena on, että kaikki urheilijat suorittavat toisen asteen tutkinnon.  

Huippuvaiheessa kaksoisuralla tuetaan urheilutuloksen tekemistä. Toisen asteen jälkeen urheilijat voivat tehdä omaa kaksoisuraansa hyvinkin monella tavalla. 

 

KAKSOISURAMALLIT

 • Urheilu ensimmäisenä ammattina 
 • Urheilun ja opiskelun yhdistäminen 
 • Urheilun ja muun työn yhdistäminen

MUU TUKI

Tietosuojaseloste

Käyttöehdot

Kauppa

©Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia | Powered by Kaswe